ประวัติความเป็นมา :

            วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497  ซึ่งในขณะนั้นประกอบด้วย 5 แผนกวิชา หรือ 5 ภาควิชา อันได้แก่ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้แยกภาควิชาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งภาค คือ “ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป” ที่ดำเนินการสอนนิสิตในหลักสูตร “การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป”   วิชาที่เปิดสอนในช่วงแรกประกอบด้วยวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และธรณีวิทยา  ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการเปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2545 ได้ถูกปรับปรุงรวมเข้ากับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งได้ผลิตบัณฑิตจำนวน 13 คน และได้หยุดรับนิสิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งภายหลังมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมและนำหลักสูตรดังกล่าวไปดูแล แต่ภาควิชาฯ ก็ยังมีส่วนร่วมในการควบคุมปริญญานิพนธ์และเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรจนปีการศึกษา 2551
              ในปีพ.ศ. 2535 ภาควิชาได้ร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตหลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) เพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ในระดับต้นๆ ของประเทศ แต่ยังขาดแคลนบุคลากรในระดับกลางที่จะเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของกิจการและช่างฝีมือในโรงงานอุตสาหกรรม


                 ปัจจุบันภาควิชาจึงรับผิดชอบหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อสนองตอบความต้องการของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ดังนี้
          1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)

          2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) ปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 

 

                 ปีการศึกษา 2553 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ และเพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ มคอ.ของสาขาวิชา ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2553 (ย้อนใช้ปี 2552) ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอแจ้งผลอนุมัติอย่างเป็นทางการ ส่วนหลักสูตรปรับปรุงปี 2554 (ย้อนใช้ปี 2553) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และอยู่ระหว่างรอส่งสกอ. สำหรับหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวัสดุศาตร์ กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร

 

                 นอกจากนี้ คณาจารย์ของภาควิชายังได้ให้ความร่วมมือในการสอน ควบคุมปริญญานิพนธ์ และเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ของคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ซึ่งได้รับการอนุมัติในปีการศึกษา 2553 และจะเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2554 ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชา SWU142 ให้นิสิตจากภาควิชาอื่นในคณะ และนิสิตจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย