ที่ตั้ง


        ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์  ตั้งอยู่ที่ชั้น G, 9, 13 และ 17  อาคาร 19 (อาคารวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์)  และชั้น 6 อาคาร 15 (อาคารคณะวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขที่ 114  ซอยสุขุมวิท 23  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 8660 และ หมายเลขโทรสาร 0 2649 5628

แผนที่ :

map inside eng

สภาพทางกายภาพในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น พื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้


อาคาร 19      

    ชั้น G                                ห้องปฏิบัติการพื้นฐานช่าง
                                            ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล
    ชั้น 9   ห้อง 914                  ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์
    ชั้น 13 ห้อง 1303                 ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบเทียน
              ห้อง 1304                 ห้องปฏิบัติการหล่อเครื่องประดับ
              ห้อง 1305                 ห้องประชุมสัมมนา
              ห้อง 1307-1313        ห้องพักอาจารย์
              ห้อง 1314-1315        ห้องปฏิบัติการชุบเคลือบเครื่องประดับ
              ห้อง 1316-1317        ห้องปฏิบัติการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
    ชั้น 17  ห้อง 1701                ห้องปฏิบัติการธรณีวิทยา
              ห้อง 1702                 ห้องปฏิบัติการตัดหินบาง
              ห้อง 1703                 ห้องปฏิบัติการเจียระไนพลอย
              ห้อง 1704                 ห้องสำนักงานภาควิชา
              ห้อง 1705                 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณีชั้นสูง
              ห้อง 1706-11            ห้องพักอาจารย์
              ห้อง 1712 a              ห้องปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับ
              ห้อง 1712                 ห้องปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์
              ห้อง 1713                 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี
    ชั้น 19 ห้อง 1901                 ห้องเรียนรวม


อาคาร 15               

    ชั้น 6   ห้อง 15-621              ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
              ห้อง 15-622              ห้องบรรยาย
              ห้อง 15-623              ห้องปฏิบัติการเคมีภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
                                             ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ และห้องพักอาจารย์
              ห้อง 15-624              ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และห้องพักอาจารย์

              ห้อง 15-625              ห้องพักอาจารย์