ปรัชญา

สอนให้รู้ สอนให้คิด สอนให้มีคุณธรรม

ปณิธาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมุ่งมั่นที่จะ :

  •        เป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้  และถ่ายทอดความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
  •       สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ สามารถนำความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไทย
  •       ผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน และสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

      ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้จักคุณค่าของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้แก่นิสิต

 

วิสัยทัศน์


ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และ คุณธรรม เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
2. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ทั้งในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ ประเทศชาติ
3. ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
4. ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
5. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย
6. ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7. อนุรักษ์และส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง มีศักยภาพในการทำงาน  และปลูกฝังให้นิสิตรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

8. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ และการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นภารกิจหลักของภาควิชา