ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี

Ph.D.Materials Science and Engineering

Iowa State University

M.Eng.Materials Science & Engineering  

Lehigh University

วท.บ.วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ผศ.สุภาภรณ์ ศิริโสภณา
วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กศ.บ. สาขาเคมี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
อาจารย์ชายชาติ ธรรมครองอาตม์
วท.ม.วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.สาขาพฤกษศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
Ph.D. Geology(Mineralogy) 
The University of  Manchester,FGA ,GG

วท.ม.สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก
กศ.ด.สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม.สาขาการมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
ดร.ดวงแข บุตรกูล
Ph.D. Materials Engineering
The University of Sheffield,UK
วศ.ม.เทคโนโลยีวัสดุ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
วท.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม.ชีวเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ผศ.ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล
กศ.ด.สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม.เคมีอินทรีย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์   พินิจค้า
Ph.D. Materials Science and Engineering 
Carnegie Mellon University
M.S.Materials Science & Engineering 
Carnegie Mellon University 
วท.บ.วัสดุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อาจารย์สุภิญญา วงศ์ศรีรักษา
(กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 
วศ.ม. วิศวกรรมโลหะการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.บ.วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
 
 
ดร.อมรมาศ กีรติสิน
Ph.D.Mineralogy(Geophyaique) Institute
de Physique du Globe
D.E.A.Environnement  
et Archéologie  University Paris 6
วท.บ.วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ถนัด จินตโกศล
วท.ด.สาขาวัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.ม.สาขาเทคโนโลยีวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คอ.บ.วิศวอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
ดร.อโนชา หมั่นภักดี
วท.ด.สาขาวัสดุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.สาขาวัสดุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.เคมี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.บงกช  พิชัยกำจรวุฒิ
(ปริญญาเอก) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ปริญญาโท)่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
อาจารย์สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์
(กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)
วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ.วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ