นางสาวจันทร์แรม แย้มอยู่
ป.ตรี สาขาจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
 
 
 

 

 
นางสาวอังคณา ถึกคุ้ม
ป.ตรี สาขาบริหารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
 
 

 

 
 
 
 
นายสยาม หาบ้านแท่น
วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
 

 

 
 
 

 

 

 
นายสถิต  สนาม
ประถมศึกษา 4
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรธี  เกิดสินธุ์
ปวส.สาขาแม่พิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วิทยาเขตพระนครเหนือ

 
 
 
 

 

 

 
นายยุทธศักดิ์  ด่านยุทธศิลป์
วทบ.วิทยาศาสตร์เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ