• Tiger
  • Macaw
  • Panda
     

  งานวิจัย      :        บทคัดย่อปัญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2554

   1.การปรับปรุงแก้วโซดาไลม์ให้มีสีฟ้า

   2.การปรับปรุงคุณภาพเพทายด้วยความร้อนภายใต้สภาวะบรรยากาศแบบไร้ออกซิเจนโดยใช้เพทาย

   3.การปรับปรุงคุณภาพสีของพลอยซาโวไรต์ด้วยวิธีการให้ความร้อน

   4.การปรับปรุงคุณภาพสีแดงของแก้วคริสตัลด้วยกระบวนการทางความร้อน

   5.การเปรียบเทียบการปรับปรุงคุณภาพสีของไข่มุกเลี้ยงน้ำจืด จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่แตกต่างกัน

   6.การพัฒนาเครื่องประดับที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ด้วยกลไก

   7.การศึกษาการเตรียมผิวเคลือบเงิน-ทองแดงด้วยวิธีการสปาร์ค

   8.การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสารเทอร์โมโครมิคมาประยุกต์ใช้ในตัวเรือนเครื่องประดับ

  9.การศึกษาวัสดุคอมโพสิตระหว่างโพลีไวนิลคลอไรด์และเถ้าแกลบขาว สำหรับพัฒนาเป็นวัสดุทนอุณหภูมิสูง

  10.การสร้างลวดลายสลับสีในเครื่องประดับแก้วจากโลหะออกไซด์

  11.การสำรวจและวิเคราะห์อัญมณีที่ถูกเรียกว่าหยกในตลาดอัญมณีของกรุงเทพมหานคร

  12.โครงงานวิจัยการปรับปรุงคุณภาพ Sapphire ด้วยกรรมวิธีการให้ความร้อน