• Tiger
  • Macaw
  • Panda
     

  งานวิจัย      :        บทคัดย่อปัญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2555

   1.การปรับปรุงคุณภาพไพลินโดยการใช้ความร้อนพร้อมเติมเบริลเลียม

   2.การปรับปรุงคุณภาพไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดโดยการย้อมสีเป็นสีน้ำตาลช็อคโกแลต

   3.การปรับปรุงคุณภาพสีไข่มุกเลี้ยงน้ำเค็ม Pinctada fucata ให้เป็นสีทองและชมพู

   4.การปรับปรุงคุณภาพสีของพลอยคุนไซต์โดยกรรมวิธีการฉายรังสีแกมมาและ

      วิธีการให้ความร้อน

   5.การเตรียมฟิล์มบางพลวงเจือดีบุกออกไซต์ ด้วยกระบวนการสปาร์ค

   6.การทำลวดลายบนคาลซิโดนีจากแหล่งจังหวัดลพบุรี

   7.ศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของช่างเจียระไนที่มีต่อเครื่องเจียระไนแบบดั้งเดิม

      และเครื่องเจียระไนกึ่งอันโนมัติในอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยของไทย

   8.เครื่องประดับมีกลิ่นหอม

   9.การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงคุณภาพพลอยตระกูลคอรันดัมด้วย

      เทคนิคไอออนอิมพลานเตชัน

  10.การดูดซับไอออนโลหะโดยวัสดุเชิงประกอบไคโตซาน-ท่อคาร์บอนนาโน

  11.ยาสีร้อน

  12.ศีกษาสมบัติโลหะสีขาวทดแทนเงินเพื่อใช้ในอุตสาหะกรรมเครื่องประดับ