• Tiger
  • Macaw
  • Panda
     

  งานวิจัย      :       บทคัดย่อปัญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2553

   1. การผลิตหมึกจากสีผสมอาหารเพื่อทดแทนหมึกอิงค์เจ็ทสำหรับงานพิมพ์

   2. การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอ้อยท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   3. การหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลส เซลลูเลส และโพรทิเอสได้สูงสุด

   4. การสร้างชุดตรวจสอบเอนไซม์อะไมเลส

   5. การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โพรทิเอสในน้ำหมักชีวภาพ

   6. การศึกษาการใช้สารสกัดจากพืชเป็นสับสเตรตในการหาแอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส

   7. การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากข้าวโพดโดยการทำเชื้อเพลิงอัดแท่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   8. การสร้างหนังสืออ่านเสริมความรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   9. การศึกษาการใช้น้ำผลไม้เป็นแหล่งคาร์บอนในการผลิตเซลลูโลสโดยใช้ Acetobacter xylinum

  10.การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง อาหารและสารอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  11.การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

  12.การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย