• Tiger
  • Macaw
  • Panda
     

  งานวิจัย      :       บทคัดย่อปัญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2554

   1.การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ระบบนิเวศ์

   2.การสร้างสื่อเกมการสังเคราะห์โปรตีนมหาสนุกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   3.การตรวจหาแอคทิวิทีของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสจากผลเงาะ

   4.สื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของกบ สำหรับนิสิตชั้นปริญญาตรี

   5.ผลของปริมาณเชื้อตั้งต้นของออสซิลลาทอเรียเจริญในอาหารเลี้ยงที่มีส่วนผสมของผักตบชวาต่อผลผลิตของออสซิลลาทอเรีย

   6.การสร้างชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

   7.การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ฝน ฟ้า อากาศ

   8.การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง อันตรายจากสารเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   9.การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  10.การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องพอลิเมอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัทธยมศึกษาตอนปลาย

  11.การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัทธยมศึกษาตอนปลาย

  12.การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์