คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร วท.ม. สาขาวัสดุศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ภาษาอังกฤษ    Master of Science Program in Materials Science

  เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์
  รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง 23 มีนาคม 2555
  สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือสมัครด้วยตนเอง http://adminssion.swu.ac.th
  ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูสามารถติดต่อได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 8658 หรือ 8660

 

 

    กลุ่มเป้าหมาย  บุคคลที่สนใจการค้นคิด ปรับปรุง และผลิตวัสดุประเภทต่างๆ  รวมถึงการวิเคราะห์สมบัติต่างๆของวัสดุอันได้แก่ โครงสร้างระดับอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุ สมบัติทางไฟฟ้า การนำความร้อน สมบัติทางเคมี สมบัติเชิงกล สมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติทางแสง หรือการผสมผสานกันของบางสมบัติตามที่กล่าวมานี้


    คุณสมบัติของผู้เรียน  เป็นผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาธรณีวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาโลหะการ เครื่องกล เคมี ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


    อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  ในอุสาหกรรมการผลิตวัสดุประเภทต่างๆ (เช่น โลหะ เซรามิกส์  พอลิเมอร์ วัสดุผสม สารกึ่งตัวนำ วัสดุแม่เหล็ก วัสดุทางไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์) นักวัสดุศาสตร์จะมีบทบาทในส่วนของ การคิดค้นวัสดุใหม่ๆ การออกแบบวัสดุ การค้นคิดวิธีในการผลิตวัสดุนั้นๆ การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ รวมถึงการดูแลกระบวนการทางเทคนิค เช่นการหล่อ การเคลือบผิว การทำฟิล์มบาง การเชื่อม การเพิ่มประจุ การเลี้ยงผลึก การเพิ่มความแข็งแรง การเสื่อมสภาพ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุด้วยเครื่องมือชั้นสูง และการประเมินสมรรถนะของวัสดุเป็นต้น

 

    ระยะเวลาศึกษาจนจบหลักสูตร…..2…..ปี

 

    คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
   เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี(ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน) หรือเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาธรณีวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

    เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีที่ออกโดยสถานศึกษา

  3. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯจำนวน 1 ฉบับ (แบบ อ. 5)

  4. ผลสอบภาษอังกฤษจากสถาบันต่างๆ(ถ้ามี) เช่น TOEFL CUGET TUGET เป็นต้น

 

    รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก

  1. สอบภาษาอังกฤษทั่วไป

  2. สอบสัมภาษณ์วิชาการ ซึ่งจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์

 

    ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการให้ติดต่อที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงศ์ พินิจค้า  คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 8658  
Email : natthapo@swu.ac.th