ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) อมรมาศ  กีรติสิน
  ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Amonmat  Kiratisin
  ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
  E-mail    amonmat@swu.ac.th
  คุณวุฒิและสาขาวิชา วท.บ.(วัสดุศาสตร์), DEA (Environment and Archaeology), Ph.D. Geophysique สาขา Mineralogy and Crystallography, GG .(Graduate Gemologist) The Gemological Institute of America (GIA)
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  ผลงานทางวิชาการ
   G. Calas, L. Galoisy. and A. Kiratisin (2005) Origin of the green color of variscite. AMERICAN MINERALOGIST, 90, 984-990.
    A. Kiratisin, K. Chookruvong (2007) Cutting technology. Technology of Thai Gemstones for Sustainability.
   อมรมาศ  กีรติสิน, มาลิน  เศวตกิติธรรม. เทคนิคเจียระไนอัญมณี. กรุงเทพมหานคร.         โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
   อมรมาศ กีรติสิน, พากร ประยูรเทพ, โกสินทร์ ภูเดช และ กวินทร์ โตวิศิษฐชัย. เทคนิคการสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร.    โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
   E.Gaudry, A.Kiratisin, Ph.Sainctavit, Ch.Brouder,F.Mauri, A.Ramos, A.Rogalev, and J.Goulon., “Structural electronic relaxations around substitutional Cr3+ and Fe3+ ions in corundum”, Phys. Rev. B, 67(9), 094108, 2003.
   E.Gaudry, A.Kiratisin, Ph.Sainctavit, Ch.Brouder, F.Mauri, A.Ramos, J.Goulon, and A.Rogalev, “X-ray linear dichroism applied to the determination of relaxations around transition metal impurities in alpha-Al2O3.”,     Physica Scripta, 2003.
   E Gaudry, A. Kiratisin, P. Sainctavit, C. Brouder, F. Mauri, A. Ramos, A. Rogalev and J. Goulon (2003)  Structural and electronic relaxations around substitutional Cr3+ and Fe3+ ions in corundum. PHYSICAL REVIEW B, 67, 094108
   A. Kiratisin, K. Chookruvong (2007) Cutting technology. Technology of Thai Gemstones for Sustainability.
  งานวิจัย
  Coloration Related to Impurities in Garnets, in Relation to Value-Added Thai Garnets 2010
   การศึกษาความสัมพันธ์ของธาตุมลทินต่อสีของโกเมนกลุ่มไพรัลสไปต์ 2009
  ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
   อป 253 ผลึกศาสตร์ อป 254 ปฏิบัติการผลึกศาสตร์
   อป 301 การบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
   อป 328 การเจียระไน 1
   อป 452 การเจียระไนเพชร
   อป 381 การบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 
   อป 482 การติดต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
   อป 403 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
   อป404 ภาษาอังกฤษสำหรับวัสดุศาสตร์