ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) อโนชา หมั่นภักดี
  ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Anocha Munpakdee
  ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
  E-mail anocha@swu.ac.th
  คุณวุฒิและสาขาวิชา วท.ด. (วัสดุศาสตร์), วท.ม. (วัสดุศาสตร์),วท.บ. (เคมี)
  ตำาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  ผลงานทางวิชาการ
  -
  ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
  อป 211 วัสดุศาสตร์ 1
  อป 212 วัสดุศาสตร์ 2
  อป 314 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้กับอัญมณีและเครื่องประดับ
  อป 402 สัมมนา

  อป 404 ภาษาอังกฤษสาหรับวัสดุศาสตร์