ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) บงกช พิชัยกาจรวุฒิ
  ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Bongkot Phichaikamjornwut
  ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
  E-mail bongkot_ph@hotmail.com, bongkot.ph@gmail.com
  คุณวุฒิและสาขาวิชา วท.บ.(วัสดุศาสตร์), วท.ม. (ธรณีวิทยา)
  ตำาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  ผลงานทางวิชาการ

  1. Ivarsson, M., Bengtson, S., Holmström, S., Skogby, H., Phichaikamjornwut, B., Ounchanum, P., Boonsoong, A., and Limtrakun, P., Rock Boring Fungi in Modern and Miocene Sediments, GSA 2010 Annual Meeting and Exposition, 31 October – 3 November, Denver, Colorado, USA (Oral Presentation by Dr. Magnus Ivarrson).

  2. Poster Presentation: “Fibrous Inclusions in Pyrope Garnets from Thailand” on 13th Quadrennial IAGOD Symposium, 6-9 April 2010, Adelaide, Australia.

  3. Poster Presentation: “Mineralogy and Spectroscopy of Garnets Associated with Ruby-Sapphire in Thailand” on 6th European Conference of Mineralogy and Spectroscopy, 8-11 September 2007, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden.

  ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
  อป 402 สัมมนา
  อป 464 ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี 2

  อป 471 เทคนิคการวิเคราะห์พลอยสังเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ