ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) ชายชาติ ธรรมครองอาตม์
  ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Chaichart Thamkrongart
  ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
  E-mail -
  คุณวุฒิและสาขาวิชา วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม),วท.บ. (พฤกษ์ศาสตร์)
  ตำาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  ผลงานทางวิชาการ

  1. เสรีวัฒน์ สมินทรปัญญา, ชายชาติ ธรรมครองอาตม์ ความเป็นไปได้ในการพัฒนาแร่ดิกไคต์ ในจังหวัดสระบุรีมาทาเป็นเครื่องประดับ: รายงานการวิจัย, 2548

  2. เสรีวัฒน์ สมินทรปัญญา, ชายชาติ ธรรมครองอาตม์, ชูชาติ เที่ยงธรรม, สารสนเทศชุดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ตอนที่ 1 (electronic resource), 2547

  ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
   อป 493 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
   อป 494 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ

   อป 402 สัมมนา