ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) ดวงแข บุตรกูล
   ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Duangkhae Bootkul
   ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
   E-mail    duangkha@swu.ac.th
   คุณวุฒิและสาขาวิชา วท.บ.(คณิตศาสตร์), ป. บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ),  วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ),
   Ph.D. (Materials Engineering)
   ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
   ผลงานทางวิชาการ
   ดวงแข บุตรกูล,  “เทคโนโลยีวัสดุผสมสำหรับโครงสร้างอวกาศยาน ตอนที่ 1.”,  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 2553. 211-222
   ดวงแข บุตรกูล และ เสวต อินทรศิริ, “การปรับปรุงสมบัติเชิงแสงของพลอยตระกูลคอรันดัมด้วยเทคนิคไอออนอิมพลานเตชัน”, การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 5, วันที่ 17-18 มีนาคม 2554, SWU1187
   ดวงแข บุตรกูล, “การผลิตคอมพาวด์วัสดุผสมพอลิเมอร์กับเส้นใยธรรมชาติ”, การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 5,  วันที่ 17-18 มีนาคม 2554, SWU1188
   S. Intarasiri, D. Bootkul, T. Vilaithong, Ion implantation onto gemstone, Proceedings of the 1st Thailand Materials Science and Technology Conference,  Bangkok,   National Metal and Materials Technology Centre, Bangkok, Thailand, 19-20 July, 2000.
   S. Intarasiri, D. Bootkul, L.D. Yu, T. Kamwanna, S. Singkarat and T. Vilaithong. "Gemological Modification of Thai Local Natural Gemstones by Ion Beams" The 15th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB), Mumbai, India, 30 September – 5 October, 2007.
   S. Intarasiri, D. Bootkul, L.D. Yu, T. Kamwanna, S. Singkarat and T. Vilaithong. "Gemological Modification of Thai Local Natural Gemstones by Ion Beams" Surface & Coatings Technology, 2009, p 2788–2792
   D. Bootkul, S. Intarasiri, T. Kamwanna, U. Tippawan and S. Singkarat, “The Novel Technique for Modification Natural Corundum by Ion Beam”, Proceedings of the 6th Annual Conference of the Thai Physics Society SPC2011. March 23-26, 2011. 264-267
   ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
   วทศ 302 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
   อป 316 วัสดุพอลิเมอร์
   อป 331 โลหะวิทยาสำหรับโลหะมีค่า
   อป 433 ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
   อป 425  วัสดุคอมโพสิตเบื้องต้น
   อป 435 คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ 
   อป 476 เทคโนโลยีและเครื่องมือในการผลิตตัวเรือนขั้นสูง 

   อป 404 ภาษาอังกฤษสำหรับวัสดุศาสตร์