ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) ขจีพร   วงศ์ปรีดี
  ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Kageeporn  Wongpreedee
  ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
  E-mail    Kageeporn @swu.ac.th
  คุณวุฒิและสาขาวิชา วท.บ.(วัสดุศาสตร์), M.Eng (Materials Science and Engineering), Ph.D. (Materials Science and Engineering)
  ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ผลงานทางวิชาการ
  ณัฐกร จิรตระกูล และ ขจีพร วงศ์ปรีดี, ความสัมพันธ์ของระยะห่างและความหนาแน่นของเฟสที่มีต่อสมบัติเชิงกลของลวดเงินสเตอริง, วารสารวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร,  ฉบับที่ 5 (1), 64-75, 2008
   K. Wongpreedee and A.M Russell., "The stability of Pt nanofilaments in Au matrix composites",Gold Bulletin, Vol. 40 (3), p. 199-205, 2007
  ปราโมทย์ ธีรทีปวิวัฒน์ และ ขจีพร วงศ์ปรีดี, ทองสีม่วงกับมุมมองในอนาคต, วารสารวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ,  ฉบับที่ 12 (2), 71-77, 2007
  ธนภรณ์  ตันสกุล และ  ขจีพร  วงศ์ปรีดี , การศึกษาการหล่อแพลตินัมด้วยวิธีหล่อเหวี่ยงสุญญากาศภายใต้บรรยากาศแบบอาร์กอน, วารสารงานหล่อโลหะ, ฉบับที่ 17 (3)   p.40-45, 2007
   ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
  อป 315 การผลิตตัวเรือน 1
  อป 331 โลหะวิทยาสำหรับโลหะมีค่า
  อป 316 การทำต้นแบบและการหล่อ
  อป 314 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้กับอัญมณีและเครื่องประดับ
  อป 435 คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ
  อป 475การหล่อเครื่องประดับขั้นสูง