ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) :       ณัฐพงศ์ พินิจค้า
  ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) :  Natthapong Phinichka
  ที่อยู่   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
  E-mail    natthapo@swu.ac.th
  Education

               University of Cambridge (2002–2003) Cambridge, UK.

                           Fabrication and Characterization of nanocomposite hard coating TiN/a-SiNx
                           Device Materials Group, Dept. of Materials Science and Metallurgy.

              Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA, US

                           Ph.D., Materials Science & Engineering

                           M.S.,  Materials Science & Engineering

              Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

                          Bachelor of Science, Materials Science (Ceramics)

  Work Experience       Western Digital   (Dec 2007- May 2009) Fremont, CA, US.

                                       Process Development Engineer

                                       Device Technology Development: Reader Materials and Process Group

  ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

  Book Chapter             N. Phinichka, P. Misra, Y.Fang and Alan W. Cramb: "Initial solidification phenomena in The Casting of Steels", Innovation and Excellence in Continuous Casting , 2nd ed., Stahl Eisen, 2003, P 65-78.

  Publications     

                                      Yubonrat JATUPHAKSAMPHAN, Natthapong PHINICHKA, Kritsada PRAPAKORN and Mawin SUPRADIST, Pickling Kinetics of Tertiary Oxide Scale Formed on Hot-Rolled Steel Strip, Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.20 No.1 pp.33-39, 2010

                                      H. Todoroki and N. Phinichka, "Heat Transfer Behavior of Molten Iron and Nickel during the First 0.2 seconds of Solidification", ISIJ international Vol., 49 (2009) No.9, pp. 1347-1355

                                      R. Chandra, Davider Kaur, Amit Kumar Chawla, N. Phinichka, Z.H. Barber, “Texture Development in Ti-Si-N Nanocomposite Thin Films”, Mat Sci Eng A 423 (2006), p 111-115.

                                     Davinder Kaur, Ramesh Chandra, N. Phinichka, Z.H. Barber, Texture Development in Ti-Si-N Nanocomposite Thin Films”, ICMAT2005, Singapore, 4 July 2005.

                                     N. Phinichka, R. Chandra, and Z. Barber, “Ionized magnetron sputter deposition of hard nanocomposite TiN/amorphous- silicon nitride films”, J. Vac. Sci. Technol. A, Vol. 22, No. 3, May/June 2004, pp.477-481.

                                     Natthapong PHINICHKA, Ramesh CHANDRA, and Zoe BARBER, “Synthesized nanocomposite TiN/a-SiNx films”, J. of Metals, Materials and Minerals, 2003,vol.13, no.1 pp.7-15.

                                    R.Chandra, N. Phinichka, and Z.H. Barber, “Synthesis of superhard nanocomposite coatings of Ti-Si-N by ionized magnetron sputtering”, ICONSAT, Kolkata, India, 2003, p 231.

                                    P. Misra, N. Phininchka and A. W. Cramb: “The Effect of the Presence of Liquid Films on a Copper Mold Surface on the Rate of Heat Transfer during the Solidification of Steel Droplets”, ISS Transactions 2003, Iron and Steelmaker, Vol 30, No. 10, 2003,p 46-55.

                                    N. Phinichka, P. Misra, Y. Fang, and Alan W. Cramb, “Initial solidification phenomena in the casting of steels”, Proceedings of M. Wolf Memorial Symposium, Zurich, 2002, p 46-59. C.

                                    C. Orrling, Y. Fang, N. Phinichka, S. Seetharaman, and A.W. Cramb, "Observing and measuring solidification phenomena at high temperatures", JOM-e, July 1999.