ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) นายเสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
   ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Seriwat Saminpanya
   ที่อยู่   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
   E-mail    seriwat@swu.ac.th
   คุณวุฒิและสาขาวิชา Ph.D Geology (Mineralogy),Diploma : FGA (Diploma in Gemmology), Gemmological Institute of Great Britain ,Diploma : GG.(Graduate  Gemologist) The Gemological Institute of America (GIA)     
   ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
   ผลงานทางวิชาการ
  Saminpanya, S. and Sutherland, F. L., 2011.  Different origins of Thai area sapphire and ruby, derived from mineral inclusions and co-existing minerals.  European Journal of Mineralogy, 23(4) (In press).
  Saminpanya, S., 2010.  Mineralogical and geochemical compositions of Thai and Myanmar petrified woods.  Proceedings of the 2nd International Conference on   Palaeontology of Southeast Asia (ICPSEA 2010)”, Mahasarakham.
  Saminpanya, S., Dhamakrongart, D. and Susawee, N., 2009.  Dickite: a gem material for carving from Thailand.  The Journal of Gemmology, 31(5–8): 211-225.
  Saminpanya, S., Wisarttavisit, P. and Chumnankid, C., 2009.  Development of management guidelines from tourist and stakeholder consultations: the case of      Dongphayayen-Khao Yai Forest Complex, Thailand.  Managing Leisure,14(3): 210-233 .
  Saminpanya, S., Dharmgrongartama, C., 2008.  Using an indigenous natural resource in an appropriate way: a case of the mineral dickite from Tambon Cha-Om, Amphoe Kaeng Khoi, Changwat Saraburi (Invited paper).  In: Proceedings of the integrated knowledge towards the researches on solving the environmental crisis. 30-31   October, at Faculty of Environmental and Resource Studies, Mahidol, University, Nakhonpathom.
  Saminpanya, S. and Sutherland, F. L., 2008.  Black opaque gem minerals associated with corundum in the alluvial deposits of Thailand . Australian Gemmologist, 3(6) : 242-253.
  Saminpanya, S., Manning, D.A.C., Droop, G.T.R., and Henderson, C.M.B., 2003.  Trace elements in Thai gem corundums.  Journal of Gemmology 28(7): 399-415.
  Saminpanya, S., 2001.  Ti-Fe mineral Inclusions in star sapphires from Thailand.  Australian Gemmologist, 21(3): 125-128.
  Sutthirat, C., Saminpanya, S., Droop, G.T.R., Henderson, C.M.B. and Manning, D.A.C., 2001.  Clinopyroxene-corundum assemblages from alkali basalt and alluvium,   eastern Thailand: constrains on the origin of Thai rubies.  Mineralogical Magazine, 65(2): 277-295.
  เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, น้อม งามนิสัย, พรพรรณ สมินทร์ปัญญา, 2553.  การวางแผนจัดการเขาถ้าเอราวัณเพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน.     วารสารอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, (1): 1-15.
  เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, คยาพรรณ คงมา, ดวงกมล ไพบูลย์วรากิจ,  ธนิดา แซ่โง้ว, และชายชาติ ธรรมครองอาตม์, 2550.  แร่คาลซิโดนี จากแหล่งบ้านห้วยดีเลิศ     อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และการนำมาทำเครื่องประดับ วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(2): 127-135.
   ตำรา เอกสารคำสอน และสื่ออื่นๆ
   เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2553. เอกสารคำสอนวิชา วท 252 ระบบโลกศาสตร์.  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .   450 หน้า .
   เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2553.  คู่มือการท่องเที่ยวเขาเอราวัณ.  กรุงเทพฯ: บ. แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 48 หน้า.
   เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2550.  หลักการวิเคราะห์อัญมณี (Principles of Gem Identification).  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 256 หน้า .

   ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)

  GJ357              OPTICAL MINERALOGY
  GJ358              OPTICAL MINERALOGY LABORATORY
  SCI302             ENGLISH FOR SCIENCE II
  GJ161              COLORED STONES AND COLORED STONE DEPOSITS
  GJ151              INTRODUCTION TO GEOLOGY
  GJ152              GEOLOGY LABORATORY
  GJ325              GEMS IDENTIFICATION LABORATORY I
  BI501               SPECIAL TOPICS IN BIOLOGY I
  SC252              EARTH SCIENCE SYSTEM
  GJ255              MINERALOGY
  GJ256              MINERALOGY LABORATORY