ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) :              นางสุภาภรณ์  ศิริโสภณา
  ที่อยู่   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
   ห้องพัก :      อาคาร 15 ชั้น 6 ห้อง 624 เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5000#8300
   การศึกษา :  ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเอก เคมี สถาบันที่จบ มศว
   ปีที่จบ พ.ศ.2519
   ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ พ.ศ.2524
   ตำแหน่งทางวิชาการและบริหาร
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
   - กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตระดับภาควิชา และระดับคณะ
   - อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มศว
   งานวิจัยที่สนใจ
                  การจัดการขยะและน้ำเสีย สิ่งแวดล้อมศึกษา และวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
   งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
    1.   หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ความหลากหลายของนกบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
    ประสานมิตร (เผยแพร่ พ.ศ.2551)
    2.   หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การดูดซับโครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์โดยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำ
   เงิน Aphanorhece halophytica” (เผยแพร่ พ.ศ.2552)

  หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน
   1.   สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2547. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วท272 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูวิทยาศาสตร์. (ถ่ายเอกสาร)
   2.   สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2548. การจัดการของเสียชุมชน. (ถ่ายเอกสาร)
   3.   สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2549. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วท272 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูวิทยาศาสตร์. (ฉบับปรับปรุง - ถ่ายเอกสาร)
   4.   สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2549. การจัดการของเสียชุมชน. (ฉบับปรับปรุง - ถ่ายเอกสาร)
   5.   สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2551. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วท101 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม. (ถ่ายเอกสาร)
   6.   สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2551. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วท101 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม. (ถ่ายเอกสาร)
   7.   สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. 2552. . เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วท379 : การจัดการของเสียชุมชน เรื่อง บทปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำเสียจากชุมชน. (ถ่ายเอกสาร)
   ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการ
   Sirisopana, S., Middleton, J., Laloknam, S., and Phornphisutthimas, S. (2008). Diversity of Birds at Srinakharinwirot University Prasanmitr. 4th Naresuan Research    Conference. 28-29 July 2008. Naresuan University, Pisanulok, Thailand.
    1.     Sirisopana, S., Kaewsuksai, P., and Middleton, J. (2009). Analysis of  the Solid Waste Management System of a New Rural Campus of Srinakharinwirot     University in Thailand. The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability. 5(4): 79-86.
    2.     Sirisopana, S., Laloknam, S., Tanachaisitikul, F. and Middleton, J. (2009). Ecological Survey of Mangrove Plant Diversity at Asokaram Temple, Samutprakarn Province, Thailand. The 10th International Congress of Ecology 16-21 August 2009. Brisbane, Australia.
    3.    Laloknam, S., Sirisopana, S., Attaphinyo, P., Poohuarai, S., and Phornphisutthimas, S. (2009). Detection of amylase activity from fruit and vegetables in an undergraduate classroom. Asian Journal of Food and Agro-Industry 2(03): 381-390.
    4.    Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. (2009). Removal of mercury, arsenic, and cadmium in synthetic wastewater by cyanobacterium Aphanothece halophytica. NU Science Journal 6(S1): 96-104.
    5.    Laloknam, S., Wimalai, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2009). A construction of database of natural edible mushrooms at Maelanoi village, Maelanoi district, Maehongson, for natural life learning source. e-Journal of ICT for Learning Development 1(1): 398-1174-1-PB.
    6.    Kachensuwan, C., Komolkittikan, K., Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2009, January). Determination of the best lipase producing sources in pineapple. The 3rd Srinakharinwirot Academics (p. 141-154). Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.
    7.    Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. (2009, January). Reduction of mercury, arsenic, cadmium in synthetic wastewater by cyanobacterium Aphanothece halophytica. Pure and Applied Chemistry International Conference 2009: Sustainable Development in Chemistry Based on Indigenous Knowledge (p.109). Naresuan University, Pisanulok, Thailand.
    8.    Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Poohaurai, S., and Attaphinyo, P. (2009, October). Detection of cellulase activity using gelatinous bacterial cellulose (GBC) as substrate. The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (p. 308). The Tide Resort (Bangsaen Beach), Chonburi, Thailand. (L_L0011)
    9.    Laloknam, S., Sirisopana, S., Attaphinyo, P., Poohuarai, S. and Phornphisutthimas, S. (2009, August). Study of detection of amylase activity from vegetables and fruits in an undergraduate classroom. The 1st RMUT International Conference on the Role of Universities in Hands-on Education (RMUTIC 2009) (p.293). Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai, Thailand. (ED.O-001)
    10.  Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2010, January). Learning retention in undergraduate biology using a hands-on practical “Enzyme detection from vegetables and fruits.” Pure and Applied Chemistry International Conference 2010: Challenges in Chemistry for Sustainable Development (p. 240). Suree Grand Hotel, Ubonratchathani, Thailand.
    11.  Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2010). Learning Retention in  
Undergraduate Biology using A Hands-on Practical “Enzyme Detection from Vegetables  
and Fruits”. Journal of Chemistry and Chemical Engineering 4(5): 29-35.
    12.  Kanokgarn Nakthong, Potitorn Kanchitanurak, Torung Boonsong, Chaiyasad Kachensuwan, Sirikanda Klahan, Supaporn Sirisopana, Somkiat Phornphisutthimas, and Surasak Laloknam, (2010), Effect of pH and salinity on growth, chlorophyll, carotenoid, phenolic compound, proline, protein and carbohydrate contents in a cyanobacterium Oscillatoria sp. 8th Agricultural Naresuan National Conference 2010. Naresuan University, Pisanulok, Thailand.
    13.  Wichitpol Meekaew, Chaiwat Wongsawetsila, Chalermporn Sermmatiwong, Nattapol Kantapab, Suchada Toonkanakorn, Putawan Sanjai-i, Yuthtasak Danyuthtasilp, Supaporn Sirisopana, Somkiat Phornphisutthimas, and Surasak Laloknam, (2010), Determination of amylase, cellulose, protease and lipase activities in bioextract process. 8th Agricultural Naresuan National Conference 2010. Naresuan University, Pisanulok, Thailand.

  ผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการ
    1.     สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, (2006), ขยะชุมชน สถานที่ฝังกลบ และการฟื้นฟู, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 22(2: 2549): 104-121.
    2.     สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, (2553), ลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะและใช้ถังขยะแยกประเภท,
   วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้, 1(1): 54 – 60.
  วิชาที่รับผิดชอบ
  วิชาที่รับผิดชอบคนเดียว
    1.   SC272 Environmental Science for Science Teachers 3(3-0-6)
    2.   SC379 Community Waste Management 3(2-2-5)
    3.   SC373 Present Environmental Problem 2(2-0-4)
    4.   SC467 Program Construction for Environmental Education 2(1-2-3)
    5.   SC474 Environmental Law 2(2-0-4)
    6.   GJ493 Safety and Occupational Health in Factory 3(2-2-5)
  วิชาที่รับผิดชอบเป็นทีม
    1.   SC463 Science Projects 2(0-6)
    2.   SC465 Seminar 1(0-2)
    3.   SC466 Special Topic in Science 2(2-0)
   หมายเหตุ : รหัสและชื่อวิชาอาจเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุง