ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์
  ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Supitcha Suphansomboon
  ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
  E-mail supitcha@swu.ac.th
  คุณวุฒิและสาขาวิชา วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ),วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
  ตำาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  ผลงานทางวิชาการ
   1. ขจีพร วงศ์ปรีดี และ สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์. (2549). เทคนิคการดึงหลอด. กรุงเทพมหานคร.    โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
   2. สมชาย มนัสเกียรติกุล, สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ และสุภิญญา วงษ์ศรีรักษา. (2549). เทคนิคการชุบเครื่องประดับ. กรุงเทพมหานคร.   โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
   3. Leksophee T., Supansomboon S. and Sombatsompop N. (2004) Effects of Cross-linking agents, Dyeing Temperature and pH on Mechanical Performance and   Whiteness of Silk Fabric , Journal of Applied Polymer Science, 91(2), 1000-1007.
  ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
   อป 314 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้กับอัญมณีและเครื่องประดับ
   อป 315 การผลิตตัวเรือน 1
   อป 316 การทาต้นแบบและการหล่อเครื่องประดับเบื้องต้น
   อป 418 การชุบและเคลือบผิว 1
   อป 328 การเจียระไน 1
   อป 461การออกแบบในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
   อป 471 การผลิตตัวเรือน 2
   อป 472 การผลิตเครื่องประดับเทียม
   อป 474 การชุบและการเคลือบผิว 2
   อป 402 สัมมนา

   อป 404 ภาษาอังกฤษสาหรับวัสดุศาสตร์