ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา
ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Supinya Wongsriraksa
ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
E-mail supinya@swu.ac.th
คุณวุฒิและสาขาวิชา วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
1.สมชาย มนัสเกียรติกุล, สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ และ สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา. (2549). เทคนิคการชุบเครื่องประดับ. กรุงเทพมหานคร. โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
อป 314 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้กับอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 315 การผลิตตัวเรือน 1
อป 316 การทาต้นแบบและการหล่อเครื่องประดับเบื้องต้น
อป 418 การชุบและเคลือบผิว 1
อป 328 การเจียระไน 1
อป 436 การผุกร่อนในวัสดุ
อป 471 การผลิตตัวเรือน 2
อป 474 การชุบและการเคลือบผิว 2
อป 402 สัมมนา

อป 404 ภาษาอังกฤษสาหรับวัสดุศาสตร์