ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) :              นายสุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
  ที่อยู่   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
   ห้องพัก : อาคาร 15 ชั้น 6 ห้อง 624 เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5000#8251
  

   ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม และ เกียรติประวัติ

    1.รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน)

    2.ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2551 – 2552)

    3.ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ (พ.ศ. 2552)

    4.คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

    5.คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

    6.คณะกรรมการอุธรณ์ร้องทุกข์มหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย)

    7.อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

    8.อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน)

    9.นักผลิตไอโซโทป สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 2541 – 2550

   10.นักวิจัยแลกเปลี่ยน Biotechnology center, Meijo University, Nagoya, Japan (2005)

   11.อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน และ องครักษ์ (พ.ศ. 2538 – 2542)

   12.อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (พ.ศ. 2538 – 2542)

   13.อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. 2542 – 2543)

   14.ได้รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 เรื่อง Transport of choline by membrane vesicles from unicellular cyanobacterium Aphanothece halophytica under normal and salt stress conditions.

   15.ได้รางวัลชมเชยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2549 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เรื่อง Uptake of Inorganic and Organic Nitrogen Compounds in the cyanobacterium Aphanothece halophytica under Osmotic Stress (เป็นผู้ร่วมวิจัย)

   16.ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ศ. 2538 – 2541).

   17.ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก: ทุนกาญจนาภิเษก สกว. (พ.ศ. 2546 – 2549).

   18.ได้รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ในการประชุมวิชาการ “’งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 เรื่อง ผลของความเค็มต่อการสะสมสารโพรลีนในถั่วเขียว Vigna radiate Lin.

   19.เข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

   20.เข้าร่วมการฝึกอบรม Short training workshop program on Physiology and Molecular Biology in Cyanobacteria ณ มหาวิทยาลัยเมโจะ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น


   งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
    1.   ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง 99mTc-Labelled peptide for imaging of peripheral receptors
    2.   ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Detection of cyclodextrin glycosyl transferase by synthetic oligonucleotides probes

    3.   ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Radiolabelling of monoclonal antibodies for radiotheraphy

    4.   ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Labelling and quality control of 99mTc-labelled somatostatin analogues

    5.   ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Effect of salt stresses on choline transport into halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica

    6.   หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ผลของโลหะหนักบางชนิดต่อการเจริญ ปริมาณคลอโรฟิลล์ และรูปแบบของโปรตีน ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินทนเค็ม Aphanothece halophytica

    7.   ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การดูดซับโครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์โดยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Aphanorhece halophytica”

 

   งานวิจัยที่เผยแพร่
   1.   บทความวิจัย

             - สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ. (2551). สารพันธุกรรมกับโรคทางกรรมพันธุ์. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2: 82 – 94.

             - Laloknam, S., Tanaka, K., Buaboocha, T., Waditee, R., Incharoensakdi, A., Hibino, T., Tanaka, Y., and Takabe, T. (2006). Halotolerant Cyanobacterium Aphanothece halophytica Contains a Betaine Transporter Active at Alkaline pH and High Salinity. Appl. Environ. Microbiol. 72 (9): 6018 – 6026.

             - Incharoensakdi, A., and Laloknam, S. (2005). Nitrate uptake in the halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica is energy-dependent driven by DeltapH. J. Biochem. Mol. Biol. 38(4):468-473.

             - Poramatikul, N., Sangsuriyan, J., Dangprasert, M., Laloknam, S., Pumkhem, S., and Mudsomboon, M. (2004). DEVELOPMENT OF 99mTc LABELLED INFECTION IMAGING AGENTS BASED ON PEPTIDES. Development of kits for 99mTc radiopharmaceuticals for infection imaging (Report of a co-ordinated research project 2000–2003): 87 – 98.

             - Rojtinnakorn, J., Kim, P., Laloknam, S., Tongsima, A., Kamplsirichaiporn, S., Limpaseni, T., and Pongsawasdi, P. (2001). Immunoaffinity Purification and Characterization of Cyclodextrin Glycosyltransferase from Bacillus circulans A11. ScienceAsia. 27: 105 – 112.

             - Poramatikul, N., Sangsuriyan, J., Khongpeth, P., Ngamprayad, T., Laloknam, S., Permtermsin, C., Madsomboon, N. (2001). Labelling and Quaility Control of 99mTc Labelled Somatostatin Analogues. 99mTc Labelled Peptides for imaging of Peripheral Receptors (Final report of a co-ordinated research project 1995-1999): 129 – 146.


   2.  การประชุมวิชาการ

             - สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, พรวิตา ศิลา, โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ์, วรรณวิศา เขียวทอง, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ, ปิยพรรณ์ มณีวรรณ และ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2552, มกราคม). การศึกษาความสามารถของวัสดุดูดซับธรรมชาติในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น. การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 19 (วทร. 19) (หน้า 217). มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.

             - สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ, นันทวิกา บุญเมือง, บุษรินทร์ ชาญธาตรี, สุภาภรณ์ ศิริโสภณา และ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2552, มกราคม). การคัดแยกแบคทีเรียที่มีสมบัติในการย่อยสลายน้ำมันดีเซลจากบริเวณอู่ซ่อมรถยนต์. การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 19 (วทร. 19) (หน้า 215). มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.

             - Kachensuwan, C., Komolkittikan, K., Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2009, January). Determination of the best lipase producing sources in pineapple. The 3nd Srinakharinwirot Research Conference Vol.1 (p. 141 – 146). Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.

             - Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. (2009, January). Reduction of mercury, arsenic, and cadmium in synthetic wastewater by cyanobacterium Aphanothece halophytica. Pure and Applied Chemistry International Conference 2009: Chemistry for sufficiency and sustainability (CD-ROM). Naresuan University, Phisanulok, Thailand.

             - Sirisopana, S., Chompana, K., Laloknam, S., and Phornphisutthimas, S. (2008, November). A construction of data base of natural edible plants at La-up village Maelanoi District, Maehongson. The 3rd National Science Education Seminar on Development of Science Learning Process Towards Local Wisdom Innovation (CD-ROM). Lotus Pangsuankaew Hotel, Chiangmai, Thailand.

             - Laloknam, S., Kongkwamdee, P., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2008, November). A case study: use of Tong Tung leaves crude extract to inhibit bacterial growth for local wisdom. The 3rd National Science Education Seminar on Development of Science Learning Process Towards Local Wisdom Innovation (CD-ROM). Lotus Pangsuankaew Hotel, Chiangmai, Thailand.

             - Phornphisutthimas, S., Leepairojanakul, K., Laloknam, S., Sirisopana, S., Limchoovong, S., Rojanasamrithi, V., and Rinta, T. (2008, November). Effect of brain-based learning behaviour and achievement in biology course at senior secondary level. The 3rd National Science Education Seminar on Development of Science Learning Process Towards Local Wisdom Innovation (CD-ROM). Lotus Pangsuankaew Hotel, Chiangmai, Thailand.

             - Laloknam, S., Mekboonsonglarp, and Incharoensakdi, A. (2008, October). Detection of amino acid and amino acid derivatives binding protein in cyanobacterium Aphanothece halophytica by Surface Plasmon Resonance. The 34nd Congress on Science and Technology of Thailand (CD-ROM). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

             - Sirisopana, S., Laloknam, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. (2008, October). Reduction of chromium content in synthetic wastewater by cyanobacterium Aphanothece halophytica by Surface Plasmon Resonance. The 34nd Congress on Science and Technology of Thailand (CD-ROM). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. 

             - Kachensuwan, C., Komolkittikan, K., and Laloknam, S. (2008, October). Detection of lipase activity from fruits. The 34nd Congress on Science and Technology of Thailand (CD-ROM). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. 

             - Laloknam, S., Sirisopana, S., Limchoovong, S., Phornphisutthimas, S., Kosiarpa, T., Areeyadej, W., Puangkwan, P., and Nilapai, Y. (2008, October). Betaine, Glycerol, and Proline enhance seed germination and plant growth of Mung bean (Vigna radiate L.) under high salinity. The 34nd Congress on Science and Technology of Thailand (CD-ROM). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

             - Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Saelim, S., and Pleetangkai, R. (2008, October). Study on detection of protease activity from vegetables in undergraduate class room. The 34nd Congress on Science and Technology of Thailand (CD-ROM). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

             - Laloknam, S., Sirisopana, S., Phornphisutthimas, S., Takabe, T., and Incharoensakdi, A. (2008, January). Effect of some heavy metals on growth and chlorophyll contents in Aphanothece halophytica. Pure and Applied Chemistry International Conference 2008: Chemistry for sufficiency and sustainability (CD-ROM). Sofitel Centara Grand Bangkok, Thailand.

             - Laloknam, S., and Incharoensakdi, A. (2008, February). Transport of choline by membrane vesicles from unicellular cyanobacterium Aphanothece halophytica under normal and salt stress conditions. The 2nd Srinakharinwirot Research Conference (p. 96 – 103). Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.

             - Laloknam, S., Suksanchananun, C., Phornphisutthimas, S., Sirisopana, S., Limchoowong, S., and Rai, V. (2008, July). Reduction of salt stress in onion root by glycerol, betaine and proline. The 4th Naresuan Research Conference (p. 145). Naresuan University, Pisanulok, Thailand.

             - Sirisopana, S., Middleton, J., Laloknam, S., Phornphisutthimas, S. (2008, July). Diversity of Birds at Srinakharinwirot University Prasanmitr. The 4th Naresuan Research Conference (p.122). Naresuan University, Pisanulok, Thailand.

             - Laloknam, S., Sawaspanich, J., Ungrungseesopon, C., Udomratanamanee, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2008, July). Toxicity of Copper and nickel on cyanobacteria Aphanothece halophytica. The 4th Naresuan Research Conference (p. 22). Naresuan University, Pisanulok, Thailand.

             - Phornphisutthimas, S., Koben, J., Laloknam, S., Limchoowong, S., and Poopityastaporn, K. (2008, July). Learning biomolecules through an online-learning lesson by using constructivist learning model at undergraduate level. The 4th Naresuan Research Conference (p.149). Naresuan University, Pisanulok, Thailand.

             - Laloknam, S., Incharoensakdi, A., and Takabe, T. (2007, May). Cloning and expression of betaine transporter gene from halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica, in salt sensitive Escherichia coli.   The 15th National Genetic Conference (p. 74 – 78). Taksin University, Songkhla, Thailand.

             - Poramatikul, N., Sangsuriyan, J., Sriviang, V., Minsakorn, N., Ngamprayad, T., Laloknam, S., and Permtermsin, C. (2007, August). Preparation of 99mTc-Hynic TOC for Clinical Diagnosis. The 10th Conference on Nuclear Science and Technology Conference (p. MS06-1 – 10). BITEC, Bangkok, Thailand.

             - Boonprakobkul, A., Sirisopana, S., Laloknam, S., Phornphisutthimas, S., Bualuang, A., Baebprasert, W., and Incharoensakdi, A. (2007, October). Effect of mercury on growth and chlorophyll content in cyanobacteria Synechococcus PCC7942, Synechocystis PCC6803 and Aphanothece halophytica. The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (CD-ROM). Walailak University, Nakon Si Thammarat, Thailand.

             - Laloknam, S., and Incharoensakdi, A. (2007, October). Choline acts as osmoprotectant in halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica. The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (CD-ROM). Walailak University, Nakon Si Thammarat, Thailand.

             - Laloknam, S., Sirisopana, S., and Phornphisutthimas, S. (2007, November). A simple detection of protease activity from fruits in undergraduate classroom. ICASE Asian Symposium 2007 (CD-ROM). Welcome Jomtien Beach Hotel, Pattaya, Thailand

             - Laloknam, S., Wangsupa, J., and Incharoensakdi, A. (2006, June). Characterization of nitrate uptake by the halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica grown under non-stress and salt-stress conditions. 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress (Japan): 434.

             - Rai, V., Laloknam, S., Rai, A. K., and Takabe, T. (2006, June). Knockout Glycine Methylation Gene of Aphanothece halophytica make It Salt Sensitive by Reducing Synthesis of Betaine. 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress (Japan): 327.

             - Bualuang, A., Laloknam, S., Baebprasert, W., Raksajit, W., Burut-Archanai, S., Boonprakobkul, A., and Incharoensakdi, A. (2006, October). Comparison of Protein patterns: Membrane, Cytoplasmic and Periplasmic fraction in Aphanothece halophytica under non stress and salt stress conditions. The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (CD-ROM). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

             - Boonprakobkul, A., Kongwithtaya, S., Chairote, G., Raksajit, W., Laloknam, S., and Thepsawat, S. (2006, October). Detections of protease activity in fruits. The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (CD-ROM). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

             - Laloknam, S., Mekboonsonglarp, W., Raksajit, W., Incharoensakdi, A., Poramathikul, N., Srivieng, V., Permtermsin, C., Minsakorn, N., and Sangsuriyan, J. (2006, October). Study of interaction between Hynic-Tyrosine-Octreotide and Rat pancreatic tomour cell line by Surface Plasmon Resonance(SPR). The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (CD-ROM). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

             - Laloknam, S., Baebprasert, W., Raksajit, W., Burut-Archanai, S., Bualuang, A., Boonprakobkul, A., and Incharoensakdi, A. (2006, October). Organic and Inorganic contents in halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica under non-stress and salt stress conditions. The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (CD-ROM). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

             - Incharoensakdi, A., Wangsupa, J., Laloknam, S., Karnchanatat, A., Jantaro, S., and Maenpaa, P. (2004, November). Biochemical adaptation of Cyanobacteria to High Salinity Environments: Changes in Nitrogen Metabolism. 17th FAOBMB Symposium/2nd IUBMB Special Meeting/7th A-IMBN Conference (Thailand): 45.

             - Khumhom, I., Duangsong, K., Anthachai, M., Iamsa-ard, S., Muangpool, S., Phornphisutthimas, S., Kongvittaya, S., Pharamard, T., and Laloknam, S. (2002, October). Isolation of lipase-producing bacteria. The 28th Congress on Science and Technology of Thailand (p. 343). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

             - Duangsong, K., Khumhom, I., Anthachai, M., Iamsa-ard, S., Muangpool, S., Phornphisutthimas, S., Kongvittaya, S., Pharamard, T., and Laloknam, S. (2002, October). Isolation of protease-producing bacteria. The 28th Congress on Science and Technology of Thailand (p. 342). Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

             - Laloknam, S. , Pongsawasdi, P., and Rimpanitchayakij, V. (2001, June). A New Technique to Detect Cyclodextrin Glycosyltransferase Gene. The 8th Science and Nuclear Technology Conference (Bangkok): 375 – 388.

             - Iamsam-ang, V., Madsomboon, N., Ruaysoongnoen, Nuanjan, P., Laloknam, S., and Sangsuriyan, J. (2001, June). Production of Yttrium-90 from 90Sr/90Y Generator. The 8th Science and Nuclear Technology Conference (Bangkok): 420 – 431.


    งานวิจัยที่กำลังทำ

   1.  ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง Preparation of 99mTc-labelled peptide kit for Imaging of peripheral receptors ภาระงาน 10%
   2.  ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “การประเมินผลการเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์เรื่อง “สารชีวโมเลกุล ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาระงาน 10%
   3.  หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ผลของความเค็มต่อการขนส่งกรดอะมิโนเข้าสู่สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินทนเค็ม Aphanothece halophytica” ภาระงาน 100%
   4.  หัวหน้าโครงการวิจัยชุด เรื่อง “สารออสโมโพรเทคแทนต์จากแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเพื่อลดความเครียดของเกลือในถั่วเขียว” ภาระงาน 40%
   5.  หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ผลของความเค็มต่อการผลิตกรดไขมันในไซยาโนแบคทีเรียทนเค็ม Aphanothece halophytica” ภาระงาน 60%