ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย) ถนัด   จินตโกศล
  ชื่อ–สกุล (ภาษาอังกฤษ) Thanad  Jintakosol
  ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม 10110
  E-mail    thanut@swu.ac.th
  คุณวุฒิและสาขาวิชา  วท.ด.(วัสดุศาสตร์), ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ), วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ),
  ค.อ.บ. (อุตสาหการ)
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  ผลงานทางวิชาการ
  P. Singjai, T. Jintakosol, S. Singkarat, S. Choopun. Luminescence property and large-scale production of ZnO nanowires by current heating deposition. Materials  Science and Engineering B. 2007; 137; 59-62. มี impact factor 1.331
  T. Jintakosol, P. Singjai. Synthesis of Silicon Carbide Nanowires Dope with Al2O3. Key Engineering Materials. 2007; 353-358; 2171-2174. มี impact factor 0.224
  T. Jintakosol, Y. Gogotsi, P. Singjai. Silicon carbide nanowires synthesized by a current heating of a silica- graphite rod. Materials Science and Technology:  MATERIALS AND SYSTEMS. 2006; 2; 415-421. มี impact factor 0.468
  T. Jintakosol, P. Singjai. Effect of annealing treatment on luminescence property of MgO nanowires. Current Applied Physics. 2009; 9; 1288-1292.  มี impact factor  1.184
   T. Jintakosol, S. Kumfu, P. Singjai, C. Busabok, Effect of Wear Tests on Silicon Carbide Nanowire/Aluminium Metal Powder Composites, Chiang Mai Journal of  Science, Accepted .  มี impact factor 0.34
  T. Jintakosol, P. Singjai. The Effect of Annealing Temperature on Luminescence Property of MgO Nanowires. SmartMat08 & IWOFM-2, Chiang Mai, Thailand, (April 22-25, 2008).
   ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
  อป 211 วัสดุศาสตร์ 1 
  อป 212 วัสดุศาสตร์ 2 
  อป 418 Instrument and analysis
  อป 235 Jewelry Making I